SIA „MUF” nodrošina Pārdevēja Preču un Pakalpojumu pārdošanu un reklamēšanu savā interneta veikalā www.outdoorexperts.lv

Šie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir distances līgums starp SIA „Outdoor Experts” un reģistrēto lietotāju- pircēju (turpmāk tekstā – Klients). Reģistrējoties www.outdoorexperts.lv klients apstiprina, ka piekrīt šiem Noteikumiem (t.sk. zemāk ietvertajiem Vispārējiem Līguma noteikumiem, kas turpmāk tekstā tiek saukti arī par Līgumu). Klientam ir pienākums iepazīstas ar šiem Noteikumiem, pirms tiek veikta reģistrācija un Preču iegāde no www.outdoorexperts.lv.

Līgums katrreiz stājas spēkā, kad Klients mājas lapā www.outdoorexperts.lv ir akceptējis Līguma noteikumus, iegādājoties Preci/ Pakalpojumu no www.outdoorexperts.lv .

Vispārējā Līguma noteikumos lietoto terminu nozīmes:

Prece - outdoorexperts.lv mājas lapā www.outdoorexperts.lv piedāvātā prece.

outdoorexperts.lv konts - Mājas lapā norādītais SIA „MUF” bankas konts;

outdoorexperts.lv - sabiedrības ar ierobežotu atbildību SIA MUF, uzņēmuma reģistrācijas numurs: LV40103644653. Juridiskā adrese: Stabu 62-2, Rīga, LV1009, e-pasts: info@outdoorexperts.lv

Līgums starp SIA „MUF” un Klientu - noslēgtais pirkuma līgums par outdoorexperts.lv Preces iegādi, kas tiek noslēgts šajos Noteikumos noteiktajā veidā un kārtībā;

Klienta konts - uz Klienta vārda jebkurā Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē atvērts norēķinu konts, no kura tiek veikta Pirkuma maksas samaksa pārskaitījuma veidā vai izmantojot attiecīgajam kontam piesaistītās norēķinu kartes (debetkartes, kredītkartes). Klients ir tiesīgs veikt Pirkuma samaksu veicot pārskaitījumu par Sia MUF piestādītu rēķinu.

Klients - rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kas noslēdz Līgumu kā pircējs;

Mājas lapa - outdoorexperts.lv interneta veikals ar adresi www.outdoorexperts.lv, kurā, elektroniski reģistrējoties, Klients piekrīt šiem Noteikumiem.

Parole - Klienta reģistrācijas procesa laikā izvēlēta ciparu un burtu kombinācija, ar kuras palīdzību Klients apliecina savu identitāti un kuru Klients apņemas saglabāt, neizpaust un nenodot nevienai Trešajai personai;

Pārdevējs - Preces/Pakalpojuma pārdevējs www.outdoorexperts.lv, no kura Klients saņem Preci/Pakalpojumu;

Pirkuma maksa - Mājas lapā norādītās Preces pirkuma maksa, ko Klients samaksā SIA „MUF” par iegādāto Preci/Pakalpojumu.

Puses - Klients un SIA „MUF” kopā;

Trešā persona - jebkura persona, kura nav viena no Līguma Pusēm.

Vispārējie Līguma noteikumi:

1. Līguma noslēgšana

1.1. Elektroniski noslēdzot Līgumu, Klients apliecina ka ir rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona un neatrodas alkoholisko, narkotisko un/vai psihotropo vielu ietekmē.

1.2. Klients apliecina, ka, slēdzot Līgumu un Līguma darbības laikā viņa sniegtās ziņas ir precīzas, patiesas un atbilstošas faktiskajai situācijai. outdoorexperts.lv ir tiesības zvanīt uz Klienta norādīto telefona numuru, ja šī Līguma izpildei outdoorexperts.lv ir nepieciešama papildus informācija.

1.3. Noslēdzot Līgumu, Klients apliecina, ka vēlas iegādāties Preci saskaņā ar Līguma noteikumiem.

2. Pirkuma apmaksa

2.1. Vienlaikus ar Līguma noteikumu akceptēšanu Klients priekšapmaksas veidā veic Pirkuma samaksu – pārskaitot naudas līdzekļus Pirkuma maksas apmērā no Klienta konta uz outdoorexperts.lv kontu, sniedzot outdoorexperts.lv Klienta kredītkartes/debetkartes datus Pirkuma maksas iekasēšanai vai samaksājot Pirkuma maksu skaidrā naudā outdoorexperts.lv adresē. Pirkuma maksa uzskatāma par saņemtu ar brīdi, kad Pirkuma maksa ir tikusi ieskaitīta outdoorexperts.lv kontā.

2.2. Klienta bankas datus finansu operāciju veikšanai izmanto un „redz” tikai banka, ar ko Klientam noslēgts attiecīgs Līgums. outdoorexperts.lv šī informācija nav pieejama.

2.3. Klients saņem Preci tā norādītajā piegādes adresē vai outdoorexperts.lv adresē pēc Pirkuma maksas samaksas.

2.4. Ja Klients ir veicis Pirkuma maksas samaksu skaidrā naudā, outdoorexperts.lv izdrukā klientam kases čeku vai preču pavadzīmi un izsniedz Preci vai vienojās par tās piegādi.

3. Atteikuma tiesības

3.1. Klientam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Preces iegādes 14 dienu laikā no Preces iegādes dienas, ja Prece šo 14 dienu laikā nav izmantota. Lai izmantotu Preces atteikuma tiesības, Klientam ir jāaizpilda rakstveida atteikums un kopā ar Preci jāiesniedz outdoorexperts.lv adresē (Stabu 62-2, Rīga, LV1009). Pēc rakstveida atteikuma iesniegšanas un Preces atgriešanas , outdoorexperts.lv nekavējoties izmaksā Klientam attiecīgos naudas līdzekļus.

3.2. Atteikuma tiesības nav iespējams pilnībā vai daļēji izmantot:

3.2.1. ja iegādātas lietas, kas tiek izgatavotas pēc individuāla pasūtījuma;

3.2.2. ja noslēgts līgums par Pakalpojuma sniegšanu un Pakalpojuma izpilde ar Klienta piekrišanu jau ir uzsākta pirms 14 dienu termiņa beigām.

3.2.3. Ja Prece zaudējusi sākotnējo izskatu, bojāts Preces iepakojums, norautas Preces cenu un logo zīmes, tad Piegādātājam ir tiesības aprēķināt preces vērtības zudumu un atskaitīt šo summu no Preces iegādes cenas .

3.2.4. Ja ir bijusi noslēgta speciāla vienošanās starp Klientu un Piegādātāju par retas/dārgas preces pasūtīšanu un ja Klients ir iepriekš brīdināts par iespējamiem sarežģījumiem atgriešanas sakarā.

3.3. Noteikumu 3.1.punktā minētajā gadījumā outdoorexperts.lv nodrošina, ka ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no šo Noteikumu 3.1.punktā minētā atteikuma saņemšanas dienas Klienta profilā, kas reģistrēts Mājas lapā, atrodas elektroniskie naudas līdzekļi Klienta samaksātās Pirkuma maksas apjomā, kurus Klients var izmantot kā maksāšanas līdzekli, iegādājoties citas outdoorexperts.lv Preces ar Mājas lapas starpniecību. Ja gadījumā Klients tomēr vēlas attiecīgos naudas līdzekļus saņemt uz Klienta kontu, Klients šo Noteikumu 3.1.punktā minētajā Preces atteikuma veidlapā norāda Klienta kontu, uz kuru outdoorexperts.lv atmaksā attiecīgos naudas līdzekļus ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgā iesnieguma un Preces saņemšanas.

3.4. Klients, izmantojot šo Noteikumu 3.1.punktā minētās atteikuma tiesības ir atbildīgs par Preces vērtības un kvalitātes nesamazināšanos, kā arī par tādu Preces uzglabāšanu un transportēšanu, kas nav pasliktinājusi Preces kvalitāti.

3.5. Ja Klients izmanto atteikuma tiesības un atteikums nav saistīts ar attiecīgās Preces vai Pakalpojuma neatbilstību Līguma noteikumiem, tad Klienta pienākums ir segt izmaksas, kas saistītas ar Preces nogādāšanu Pārdevējam un bankas savstarpējo norēķinu izdevumus.

3.6. Pārdevējam ir pienākums bez liekas kavēšanās atmaksāt Klientam Pirkuma maksu, ja atteikums no Preces iegādes izdarīts šo Noteikumu 3.1.punktā minētajā termiņā un nepastāv šo Noteikumu 3.2. un 3.5.punktos noteiktie šķēršļi Pirkuma maksas pilnai vai daļējai atgriešanai.

4. Sūdzību izskatīšanas kārtība

4.1. Sūdzības, kas saistītas ar iegādātajām Precēm, Klients var nosūtīt uz outdoorexperts.lv epasta adresi info@outdoorexperts.lv vai ar pasta starpniecību uz Stabu iela 62-2, Rīga, LV1009, e-pasts: info@outdoorexperts.lv

4.2. outdoorexperts.lv apņemas atbildēt uz Klienta saņemto sūdzību pēc iespējas īsākā laikā, sazinoties ar Klientu pa tālruni vai sūtot atbildi uz Klienta norādīto e-pastu. Ja Klients nepārprotami pieprasa atbildes sniegšanu rakstveidā, outdoorexperts.lv to veiks, nosūtot atbildi uz outdoorexperts.lv rīcībā esošo Klienta adresi.

5. Atbildība

5.1. Klients ir atbildīgs par ziņu patiesumu, precizitāti, pilnību un aktualitāti, kuras viņš saskaņā ar Līguma noteikumiem sniedzis, reģistrējoties outdoorexperts.lv Mājas lapā, slēdzot Līgumu un pasūtot Preci.

5.2. outdoorexperts.lv neatbild par pazaudētu vai nozagtu Preci un tā rezultātā Klientam nodarītajiem zaudējumiem.

5.3. outdoorexperts.lv ir tiesības nekavējoties apturēt Klienta Mājas lapā izveidotā konta vai Paroles izmantošanu, ja Klients ir pārkāpis kādu no Līguma noteikumiem. Informāciju par Klienta izveidotā konta dzēšanu vai Paroles izmantošanas apturēšanu Klients saņems Mājas lapā.

5.4. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi gadījumā, ja saistības nav izpildītas no Pušu gribas neatkarīgu iemeslu dēļ, ko izraisījuši apstākļi, kurus pārvarēt nav Pušu varā. Par Pusēm nepārvaramiem tiek uzskatīti apstākļi, kurus Puses iepriekš nav varējušas paredzēt un nav spējīgas ietekmēt. Puse var atsaukties uz nepārvaramiem apstākļiem tikai un vienīgi gadījumā, ja tā veikusi visas no tās atkarīgās darbības, lai izpildītu savas šajos Noteikumos (t.sk. Līgumā) paredzētās saistības.

5.5. outdoorexperts.lv ir atbildīgs par Klientam nodarītiem zaudējumiem, tiktāl, ciktāl outdoorexperts.lv ir objektīvi vainojams nodarītajā zaudējumā un ciktāl ir iespējams pierādīt cēloņsakarību starp outdoorexperts.lv rīcību un konkrēto Klientam radīto zaudējumu.

5.6. Klients ir pilnībā atbildīgs par Pirkuma maksas samaksā izmantoto norēķinu kontu, kredītkaršu/debetkaršu izmantošanas tiesiskumu. Ja Klients Pirkuma maksas apmaksai izmanto citas personas norēķinu kontu, kredītkarti vai debetkarti, Klients apliecina, ka tam ir visas tiesības un nepieciešamais pilnvarojums šādu darbību veikšanai, pie tam šādā gadījumā outdoorexperts.lv patur tiesības pirms Precesizsniegšanas Klientam – saņemt attiecīgā norēķinu konta, kredītkartes vai debetkartes īpašnieka piekrišanu attiecīgā maksājuma veikšanai.

5.7. Klients ir pilnībā atbildīgs par tam piešķirtā lietotājvārda un paroles saglabāšanu, kā arī par darbībām Mājas lapā, kas izdarītas, lietojot Klientam piešķirto lietotājvārdu un paroli, Klients apņemas tam piešķirto lietotājvārdu un paroli nenodot trešo personu rīcībā, t.sk. nekavējoši informēt outdoorexperts.lv, ja lietotājvārds vai parole ir nozaudēti, nozagti vai kā savādāk varētu būt nonākuši trešo personu rīcībā.

5.8. outdoorexperts.lv nav atbildīgs par datu pārraides, tiešsaistes sistēmu, serveru, datora aprīkojumu, programmatūras u.tml. traucējumiem vai tehniskajām kļūmēm, kas radušās trešo personu vainas dēļ.

5.9. outdoorexperts.lv nekavējoties nodrošina papildus konsultāciju, ja Klients nemāk rīkoties ar iegādāto Preci.

6. Klienta datu apstrāde

6.1. Atrunāts Privātuma politikā

6.2. Klienta bankas datus finansu operāciju veikšanai izmanto un „redz” tikai banka, ar ko Klientam noslēgts attiecīgs Līgums. outdoorexperts.lv šī informācija nav pieejama.

7. Komerciālo paziņojumu nosūtīšana

7.1. Akceptējot Līguma noteikumus, Klients apliecina, ka Klientam nav iebildumu Līguma darbības laikā saņemt outdoorexperts.lv komercpriekšlikumus saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu uz Klienta norādīto tālruņa numuru un e-pastu.

7.2. Ja Klients vēlas atteikties no komercpriekšlikumu saņemšanas, to var izdarīt uzklikšķinot uz attiecīgā taustiņa outdoorexperts.lv mājas lapā vai paziņojot par savu vēlmi uz outdoorexperts.lv epastu info@outdoorexperts.lv

8. Citi noteikumi

8.1. outdoorexperts.lv ir tiesības sniegt informāciju par Klientu datiem tikai un vienīgi saskaņā ar Latvijas Republikas personu datu aizsardzības likuma prasībām.

8.2. Visa informācija, tai skaitā attēli, kas ir ievietota Mājas lapā, ir outdoorexperts.lv īpašums vai tiek izmantots saskaņā ar Preces izplatītāja vai ražotāja piekrišanu. Jebkāda kopēšana, izplatīšana, pārraidīšana, izvietošana, vai cita veida Mājas lapas modificēšana bez iepriekšējas outdoorexperts.lv piekrišanas ir aizliegta.

8.3. Līgums ir spēkā, un tā darbības termiņš turpinās līdz pilnīgai Līgumā noteikto saistību izpildei.

8.4. outdoorexperts.lv ir tiesības vienpusēji izdarīt grozījumus šajos Noteikumos (t.sk. Līgumā) pēc saviem ieskatiem. Izmaiņas Noteikumos stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas Mājas lapā.

8.5. Līguma un noteikumu grozījumi neattiecas uz iepriekš veiktiem darījumiem.

8.6. Klientam ir pienākums iepazīties ar Noteikumiem pirms katras nākamās Līguma un Preces iegādes noteikumu akceptēšanas.

8.7. Strīdi starp Pusēm tiek risināti sarunu ceļā. Ja Puses strīdu nespēj atrisināt sarunu ceļā, tad jebkurš strīds, domstarpības vai prasība, kas saistīti ar Līgumu un tā saturu, kas skar tā pārkāpšanu, izbeigšanu, nedarbošanos, tiks izšķirti tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8.8. Ja Klientam rodas sūdzības par Līguma izpildi, Klientam ir tiesības tās nosūtīt uz outdoorexperts.lv e-pastu , norādot savu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pastu, iegādātās Preces koda numuru un izklāstot sūdzības saturu.

Ja Jums ir kādas neskaidrības attiecībā uz šiem Noteikumiem, lūdzu, sazinieties ar mums, pirms veicat reģistrāciju un/vai Preču/Pakalpojumu iegādi mūsu mednieku preču veikalā www.outdoorexperts.lv